Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 51 16 89 95
CVR-nr: 32978665

○ Into the Music ○

Projektperiode: 2021 – 2023

Samarbejdspartnere: Musikinstitutet Legato, Korsholm Musikinstitutet, Børnehjemmet Uummannaq, Nordens Institut på Åland, Torshavnar Musikkskúla og Vilniaus Kolegija

Støttet af: ????????

Into the Music

Into The Music er baseret på, og videreudviklet af erfaringerne fra pilotprojektet PLAY!GROUND LIVE NORDIC (2016-2019), og Young Nordic Stars (2019-2020).

I Into The Music bygger vi videre på det etablerede samarbejde mellem Musikinstituttet Legato (FIN), Korsholm musikinstitut( FIN), Børnehjemmet i Uummannaq (GR), samt Nordens Institut på Åland (NIPÅ) (Å) og inddrager samtidig to nye partnere, nemlig Tórshavnar Musikkskúla (FO) og Vilniaus Kolegija / University of Applied Sciences (LIT), hvorigennem vi indfører nye og flere elementer i projektet, både ift. den kulturelle og historiske internordiske udveksling og forståelse, men også i kraft af nye tiltag for at opretholde musikernes forbindelse og samarbejde efter endt projekt. Èt af målene med det netop afviklede Young Nordic Stars, var at åbne dørene for et endnu større samarbejde med flere nordiske lande. Derfor inddrager vi i nærværende projekt to nye partnerlande fra henholdsvis Færøerne og Litauen.

Into The Music er både titlen på det overordnede projekt, på det turnerende band, og på det delvist virtuelle arbejdsfællesskab, som vil fortsætte sin eksistens efter endt turné, med henblik på en pladeindspilning og en koncert som streames ud til potentielt set hele verden.

Into The Music ønsker derfor ikke kun at drage ind i musikkens verden i den helt unikke sammensætning af nordiske og baltiske lande sammen, men også begive sig ind i det fællesskab, som de unge musikere og samarbejdspartnerne får underbygget igennem kollaborationen.

Metode og DNA

Into The Music, og de tidligere afviklede nordiske projekter har sin DNA og metode fra det succesfulde projekt – og talentudviklingsorkester PLAY!GROUND LIVE, som i år fejrer 20-års jubilæum med kunstnerisk leder Bo Stief. Disse pædagogiske grundtanker og overvejelser er blevet videreført og udviklet yderligere af musiker Kenneth Dahl Knudsen, som var kunstnerisk leder på de to tidligere afviklede projekter.

Helt grundlæggende er visionen, at man samler et ungt hold af musikere, sætter dem sammen med en erfaren og professionel musiker, og tager dem med på tour, med de forventninger, der knytter sig til at være udøvende musiker, som skal præstere på scenen og i det musikalske fællesskab.

Grundessensen i Swinging Europes mangeårige erfaringer og arbejde med unge talenter er ”Learning by doing”. Filosofien er at de unge talenter skal sættes ind i en professionel ramme, med alt hvad det indebærer af at skulle præstere når det gælder, have styr på sig selv, sine ting, sit udtryk, at kunne navigere i at faciliteterne er anderledes end forventet og lignende situationer. Man lærer allermest, når man får lov at udøve sin kunst og blive anset – og behandlet som – professionel musiker. Med den mulighed ligger også et stort ansvar, som individet vokser af.

Men i dette regi står du ikke alene med det store ansvar og de mange udfordringer, man kan møde undervejs. Man løfter som en gruppe, og tilegner sig både håndens og intellektets viden. Tillige er der en kunstnerisk leder, som kan dele ud af tips, tricks og erfaringer, både ift. de musikalske aspekter, men i lige så vid udstrækning om alle de andre elementer, der hører med til turnélivet og livet som professionel musiker.

Into The Music – The Band

Bandet bliver sammensat af unge musikere fra samtlige deltagerlande. Musikerne udvælges af partnerne, som laver open calls i deres hjemlande, og sender mulige emner til den kunstneriske leder som i samarbejde med projektlederen fra DSI Swinging Europe, og partnerne, udvælger en sammensætning af unge mennesker og instrumenter, så der er et funktionsdygtigt band med en fornuftig instrumentering, og med en indlejret diversitet ift sociale baggrunde, kønsfordeling og erfaring.

Hele tanken bag det at sætte et band sammen bestående af mange forskellige nationaliteter er netop at udvide deres musikalske horisonter: Alle musikere er rundet af traditioner og særskilte kulturelle egenskaber, men med musikken, som det fælles sprog, kan man både adaptere følelser, musikalske genrer og særlige traditionelle elementer, og mikse det med sin egen erfaringsmæssige og kunstneriske ballast.

The Green Tour – et rejsende musikalsk laboratorium

Med de åbenlyse udfordringer på verdensplan ift. flytrafik og CO2-aftryk, er det nærliggende at udforske en langsommere og grønnere turnéform for de kommende generationer af professionelle musikere, og vise dem værdien af rejsen som en proces, der både fordrer et anderledes, dvælende fokus på det kunstneriske arbejde, men som også tager hensyn til bæredygtighed. Flyrejser tænkes som noget hurtigt og effektivt, men der er også meget spildtid forbundet med den rejsefrom – spildtid, som du ikke kan bruge til andet end at vente.

Into The Music-turneen, foregår rejsetiden med bus eller færge, og rejsetiden bliver udnyttet kreativt og konstruktivt indenfor forskellige parametre. Den kunstneriske leder har forberedt en række opgaver, som musikerne skal arbejde med undervejs – både ift. kreative og skabende øvelser, og mere jordnære ting som diskussioner om branding og f.eks. fondssøgning.

Der vil også blive lavet en idéudveksling med de unge musikere ift. emner, som kan bearbejdes under transporttiden, således at de i en tidlig alder vænner sig til at se på transporttiden, som noget der kan bruges konstruktivt.

Collab – det rejsende værksted

Ét af områderne, de kommer til at arbejde med under turneen, er med computer og tablets til at arbejde sammen omkring projekter – såkaldte collab-sessions. Collab-sessions (collab: to collaborate – at samarbejde) er meget oplagte for deltagerne at prøve kræfter med, da det kan hjælpe til med at opretholde et kunstnerisk skabende netværk efter endt projekt/ turné.

Musikerne får en indføring i programmer, som er gearet til at lave collabs i, således at de vænner sig til at arbejde sammen på samme materiale, også selvom de sidder i hvert sit land. På den måde bliver kimen plantet til arbejdsfællesskab, der rækker udover projektets levetid.

Dette tværnationale skabende samarbejde startes op allerede ved Into the Musics start, således at når musikerne er udvalgt, påbegyndes arbejdet med collabs, under ledelse af Kenneth Dahl Knudsen. Disse sessions orkestreres gennem en videoplatform, som udvælges i samspil med de unge musikere.

Kulturelt DNA – arven og nyskabelsen

”Det er vigtigt for mig, at præsentere de unge for alt muligt forskelligt musik, men samtidig bibeholde den nordiske lyd ved at fokusere på den gode melodi. For det synes jeg vi har i alle de deltagende lande; folkemusik gennemsyret af gode melodier, og der er en stærk melodisk tradition.”

Musiker og kunstnerisk leder Kenneth Dahl Knudsen 

Opgaverne musikerne skal arbejde med i deres collab-sessions tager udgangspunkt i musikalsk materiale fra de forskellige deltagende lande, og en medfølgende introduktion til kunstneren/stilarten/historisk periode, etc. Et eksempel kunne være at man får en introduktion til den finske komponist Sibelius, og i denne forbindelse udvider i forhold til et uddrag af hans komposition ”Finlandia”, og en opgave om reharmonisering eller anden kreativ bearbejdelse af materialet, i samarbejde med sine medmusikanter i bussen.

Hver deltagende musiker skal forberede et oplæg om en kunstner eller et stykke musik, som har dybe rødder i det pågældende lands tradition. På denne måde får hver enkelt musiker selv større indsigt i sit eget lands musiktradition og historie, da det er meget givende at sætte sig ind i konkret indhold med henblik på at skulle videreformidle det. Samtidig får alle musikerne en større forståelse af de andre deltagerlandes traditioner og musikalske DNA.

Idéen om at ”remixe” og lave parafraser over allerede eksisterende materiale er en praksis som har været meget udbredt indenfor både klassisk og rytmisk musik. Edvard Grieg skelede f.eks. til de instrumentale karakteristika ved Hardangerfelen i en række af sine ”Lyriske stykker”, og brugte meget af den traditionelle musik som inspiration og materiale for sine klassiske kompositioner. Indenfor jazzen har det også været en tradition at søge i den traditionelle musik for inspiration eller muligheder for at om-arrangere allerede eksisterende stykker. På den måde trækker denne arbejdsform på en lang tradition, der har været fremherskende i store dele af verden, men i særdeleshed i Skandinavien.

Into The Music – et grænseløst arbejdsfællesskab

De kompetencer, som musikerne udvikler under deres rejse, vil komme dem til gode, og være katalysator for bedre at kunne opretholde et kunstnerisk og skabende fællesskab på tværs af landegrænser:

Post-Covid-19 står kulturverdenen med en masse erfaringer omkring at arbejde på tværs af fysiske grænser. Dette består i at udforske de muligheder, der er i en verden, hvor det pludseligt er blevet hverdag, at arbejde med videomøder og interaktive platforme, som kan tilgås fra alle sider – uanset om du sidder og arbejder i dit soveværelse i Finland eller på dit kontor i Litauen.

Det er ikke odiøst, at man i dag samarbejder med folk fra hele verden, da den gængse vane for at verden er så lille, at man kan bevæge os så hurtigt, at det primært er økonomien, der kan være et benspænd ift. at rejse over lange distancer for selv de mindste opgaver. Den påtvungne isolation og hjemmearbejdstid, som Covid-19 tvangsindlagde alle til, har givet en unik mulighed for at revurdere behovet for at flytte sig fysisk for at arbejde konstruktivt sammen. Intet kan erstatte det fysiske møde med et andet menneske, men distancen mellem to mennesker kan også være dét, som gør, at en arbejdsrelation ebber ud, hvis den ikke bliver plejet tilstrækkeligt.

Gennem oplæringen i at arbejde med collabs er håbet at den næste generation af musikere vil evne at fastholde arbejdsfællesskaber på internationalt niveau – også i de perioder, hvor man ikke kan mødes fysisk.

Into The Music – the record

Efter endt turné, har musikerne fået oparbejdet en metode i at arbejde på tværs af landegrænser via collab-sessions. Dette arbejde fortsætter efter den fysiske turné, med henblik på at undersøge og forfine denne arbejdsform, hvor man arbejder sammen om kompositioner og forberedelse, forud for en indspilning af de udvalgte værker.

Tanken er at Into The Music skal være et blivende og skabende arbejdsfællesskab, også når der ikke turnéres. Derfor arbejdes der henimod at lave og arrangere kompositioner, som skal indspilles i en markering af afslutningen af det officielle program under Into The Music. Musikerne skal udarbejde kompositioner gennem collab-sessions, som skal danne grundlag for pladeindspilningen. En del af disse videosessions er med deltagelse af Kenneth Dahl Knudsen, men tanken er at de unge musikere skal blive mere og mere selvkørende, så det endelige slutprojekt og kompositioner er deres eget output.

Ung-til-ung workshops og koncerter

I hele projektets DNA er ung-til ung læring én af hjørnestenene i at udvikle talenterne og bakke op om at de får skabt blivende netværk og kontakter, og reflekterer over egen læring og kompetencer gennem dialogmøder med andre unge, som er et lignende sted i livet som dem selv, men som er rundet af en anden kulturel habitus.

I mødet med andre unge i de forskellige partnerlande vil projektmusikerne kunne dele ud af deres erfaringer som deltager i Into The Music-programmet, og samtidig lade sig inspirere og udfordre af de unge talenter, de vil møde gennem workshops på skoler, institutioner og spillesteder på turnéen.

Udover workshops i partnerlandene, så bliver Into The Music-bandet sat op med et lokalt band, som de skal spille dobbeltkoncert med. På den måde kombineres det internordiske møde mellem de lokale unge, med en udvidelse af publikumssegmentet.

Pro-to-pro dialogkoncert

Som et nyt element ift. tidligere projekter, tilstræber vi at facilitere en række møder mellem professionelle aktører i de partnerlande, vi besøger. Ligesom de turnerende unge bliver sat stævne med et lokalt band, så vil der blive arrangeret en samtalekoncert mellem Kenneth Dahl Knudsen og en lokal professionel musiker. Som udgangspunkt vil det foregå som en samtale og erfaringsudveksling om emner, som de to musikere finder relevante, og samtidig lægges der op til spørgsmål og dialog med de unge musikere, både Into The Music-bandet, og det lokale band, om emner som interesserer og er relevante for dem.

Skitsen til disse samtaler, og emnerne som kan berøres, udarbejdes ligeledes under turnéen i samspil mellem de unge og den kunstneriske leder, således det får størst mulig relevans for de unge. Det kan være lavpraktiske emner, som f.eks.:

Hvordan fundraisede du til din første indspilning?”

”Hvordan tilrettelægger du din øvning”?

”Har du tips til at håndtere en skriveblokering?”

Udover dialogen skal de to musikere også spille et eller flere numre sammen, evt. med inddragelse af en eller flere af de unge.

Disse sessions kan foregå som en lukket seance, udelukkende med deltagelse af de to bands, men det kan også laves som et offentligt arrangement på et spillested, eller på en uddannelsesinstitution, således at den erfaringsudveksling, der finder sted, kommer så mange som muligt til gavn. Disse elementer aftales individuelt i hvert partnerland i samspil mellem partneren og den kunstneriske leder.

Koncerterne

Koncerterne vil være lige så forskellige som sammensætningen af mennesker og nationaliteter. Det tilstræbes at der i hvert land sættes dobbeltkoncerter op mellem Into The Music-bandet og et lokalt band. Koncerterne arrangeres i et samarbejde mellem den lokale partner, den kunstneriske leder, og turnémanageren. Denne dialog mellem de tre parter er afgørende for at få lavet den bredeste palette af interessante koncerter, og at ramme så bredt et publikum som muligt. Den lokale partner vil i sagens natur have et godt kendskab til mulighederne i det pågældende land, og den kunstneriske leder kan hjælpe til med at afklare relevansen for koncerterne på de pågældende steder. Det kan både være koncerter på etablerede spillesteder, i gadebilledet, på skoler og uddannelsesinstitutioner, på institutioner for sårbare unge, plejehjem – kun fantasien og dialogen mellem partner, kunstnerisk leder og turnémanager, sætter grænserne.

Partnerne – forankring af fællesskab og inddragelse af nye områder

Partnersammensætningen består både af aktører, som har samarbejdet i de nævnte tidligere projekter, samt nye partnere fra nye partnerlande. På denne måde udvikles og forankres det eksisterende samarbejde, og udvides med nye aktører fra nye områder.

Med de nyeste partnere arbejder vi på at udvide fællesskabet til områder, som der traditionelt ikke er samme lettilgængelige forbindelse til, som vores nærmeste naboer, Sverige og Norge:  Med inddragelsen af to nye partnerlande, Færøerne og Litauen, sigter vi både mod inddragelse af geografiske yderområder, og en åbning mod Baltikum. Færøerne er med sin solitære beliggenhed et område som er svært tilgængeligt, men transporten med færge taler direkte ind i projektets ønske om at undersøge og udvikle på at bruge den langsomme turné til et konstruktivt og kreativt foretagende.

”Færøerne ligger lidt isoleret midt i Nordatlanten og selvom verden er kommet tættere på med de digitale medier, så vil der altid være brug for, at mennesker kan mødes i og om musikken, hvor de kan skabe et samarbejde og en fælles forståelse gennem musik.

Derfor er det en fantastisk mulighed for os at deltage i Into The Music, hvor de unge musikere får venner i hele Norden og Baltikum, og bruger musikken som et fælles sprog, hvor de kan udforske traditioner, ligheder og forskelle i musikken, samtidig med at de inspirerer hinanden gennem forskellige måder at musicere og lære på.”

Ólavur Olsen / Tórshavnar Musikkskúli

Inddragelsen af Litauen er nærliggende ift. turné og vil være en brugbar åbning i konteksten, af at åbne endnu mere op for samarbejdet med de baltiske lande:

“Becoming a partner in this project would benefit from important aspects, such as networking opportunities, international relations, knowledge and national identity sharing, gaining professional experience, creating new opportunities for distance music learning / teaching, and so on.”

 Vita Sasnauskiene / Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences

Med Litauens blomstrende jazzmiljø og Færøernes spirende ungemiljø omkring den nye musikskole i Thorshavn, er det en oplagt udvidelse af de eksisterende partnerskaber.

Kommunikation

Den interne kommunikation vil foregå via videomøder. Denne praksis har allerede været anvendt og vist sig effektiv under vores forarbejde med at finde nye partnere til projektet. Set i lyset af projektets fokus på den åbenlyse CO2-problematik, lader vi det også skinne igennem ift.  partnermøderne. I nærværende projekt er det besluttet først at lave et fysisk møde i slutningen af projektet, hvor partnerne inviteres med til Åland, hvor de unge skal indspille/streame deres afsluttende fysiske projekt.

På den måde mødes både partnere og musikere til en gensidig evaluering af projektet og netværksmøde, hvor de unge får sat ansigter på repræsentanterne fra samtlige projektpartnere.

Den eksterne kommunikation tilrettelægges ved projektets start, hvor der afklares deadlines, SoMe-strategi, og afklares forventninger ift. de lokale muligheder, som hver partner besidder.

Kulturinstitutionen Swinging Europe er overordnet projektkoordinator for Into the Music, men de enkelte aktiviteter under turnéen tilrettelægges i tæt samspil mellem de enkelte landes partnere, tour manageren og den kunstneriske leder, Kenneth Dahl Knudsen.

Swinging Europe entrerer med en af sine rutinerede tourmanagers, og vil på den måde varetage de lavpraktiske ting i forbindelse med transport, tour-plan etc. De lokale partnere forpligter sig til at markedsføre de enkelte lokale koncerter og tiltag, og bistå tour-manageren i lokalt knowhow i forbindelse med indkvartering og catering.